Z Manifestu císaře Františka Josefa I.ze 17.června 1866
Mým národům!


Uprostřed díla míru,kteréž jsem před se vzal,abych položil základy zřízení ústavnímu,majícímu upevnit moc a jednotu veškeré říše a každému národu pojistit volné vnitřní vyvinování se,kázala Mi Moje povinnost panovnická,abych všechno vojsko povolal ke zbrani.

Na hranicích říše,na jihu i na severu,stojí armády dvou nepřátel spojených v tom úmyslu,aby evropské mocné postavení rozviklaly.Ani tomuto,ani onomu nebylo z Mé strany dáno příčiny k válce.Zachovávat pokoj blahodárný národům Mým pokládal jsem...vždy za jednu z prvních a nejposvátnějších povinností panovnických...Nejnovější příběhové potvrzují nezvratně,že Prusko nyní zjevně klade násilí na místo práva.Ani právo a čest Rakouska,ani právo a čest veškerého národa německého nebylo již Prusku hrází,kterou by se dalo v osudné ctižádosti své zadržeti...Roztrhvši národní spolek německý...přikročilo Prusko násilím vojenským k panovníkům spolku německému věrným.Tím stala se nevyhnutelná válka,ta nejhorší,válka Němců s Němci...

Podnikám boj ten s důvěrou,kteréž dostává věc spravedlivá,vědom Sobě jsa moci,mocným právem Rakouska...a hledě k Mým věrným národům.

František Josef První v.r.,

z Boží milosti císař rakouský,
Apoštolský král uherský,král český,dalmatský,charvatský,slavonský,haličský,vladiměřský a illyrský,arcivévoda rakouský,velkovévoda krakovský,vévoda lotrinský,salcburský,štýrský,korutanský,krajnský,bukovinský,horno-a dolnoslezský,velkokníže sedmihradský,markrabě moravský,knížecí hrabě habsburský a tyrolský etc. etc.

Zpět


˙